Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Myśl o utworzeniu samodzielnej uczelni na bazie Filii Politechniki Łódzkiej pojawiła się w bielskim środowisku akademickim już we wczesnych latach dziewięćdziesiątych ub.wieku. Z czasem pomysł zaczął nabierać realnych kształtów, a w 1995 r. podjęto inicjatywę Stowarzyszenia Rozwoju Ośrodka Politechnicznego w Bielsku-Białej. Organizacja skupiła nauczycieli akademickich, samorządowców, lokalnych polityków, przedsiębiorców oraz inne osoby, którym na sercu leżało dobro uczelni. Powstałe Stowarzyszenie zamierzało m.in. promować i wspierać inicjatywy naukowe w zakresie wiedzy i dorobku naukowego, a także wspomagać rozwój bielskiego ośrodka politechnicznego. Pierwszym prezesem został wybrany prof. Marek Trombski, członkami zarządu zostali: Jan Wałach, Henryk Zaporowski, Maciej Sobieszczański, Małgorzata Handzlik, Józef Cegielski, Zbigniew Leraczyk. Członkowie organizacji przedstawili władzom Filii Politechniki Łódzkiej pomysł powołania Rady Społecznej, wspierającej inicjatywę powołania Uniwersytetu Bielskiego. W 1997 r. nowy prezes Stowarzyszenia dr Jan Wałach stwierdził, że jeżeli pomysł ma zostać urzeczywistniony, to musi on uzyskać szerokie poparcie wielu środowisk.

Początkowo ścierały się różne pomysły na temat formalnego kształtu przyszłej samodzielnej uczelni. Rozważano możliwości, jakie niesie uniwersytet, politechnika czy akademia. Mocno artykułowano pomysł, że najlepszym kierunkiem dalszego rozwoju będzie kontynuowanie tradycji technicznych i powołanie politechniki. Mimo tych różnic, co do kształtu, powszechne było przekonanie, że nadarza się niepowtarzalna okazja utworzenia w Bielsku- Białej samodzielnej uczelni państwowej. Idea uzyskała wsparcie licznych środowisk, co zostało wyrażone w licznych uchwałach, postanowieniach i listach poparcia. Pismo do rektora Politechniki Łódzkiej wystosował m.in. biskup bielsko-żywiecki ks. Tadeusz Rakoczy, który przekonywał: „Jestem gotowy wesprzeć działania osobiście, a przede wszystkim umożliwić i doprowadzić do współpracy Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, afiliowanego do Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, z tworzonym Wydziałem Humanistycznym. Proponuję udział Instytutu Teologicznego w tworzeniu programu oraz w zasileniu kadry naukowej. Skłaniam się jednocześnie do udostępnienia dla Wydziału Humanistycznego sal wykładowych z zapleczem”. Choć ostatecznie nie doszło do formalnego połączenia Instytutu z bielską Filią, to do dzisiaj obie jednostki, a zwłaszcza Wydział Humanistyczno-Społeczny ze strony ATH, bardzo ściśle ze sobą współpracują.

Wniosek Senatu Politechniki Łódzkiej
20 maja 1997 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Uniwersytetu, deklarując pomoc, zaś specjalna delegacja poinformowała 3 grudnia 1998 r. Ministra Edukacji Narodowej Mirosława Handke o prowadzonych pracach nad usamodzielnieniem bielskiej Filii. Z biegiem czasu uświadamiano sobie, że uruchomienie bielskiej szkoły o randze uniwersytetu raczej nie zostanie szybko zrealizowane.

Wielkim wyzwaniem okazała się konieczność reorganizacji wydziałów oraz utworzenie nowego wydziału humanistycznego, o który zabiegały w szczególności środowiska pozauczelniane, m.in. Bielskie Stowarzyszenie Kultury i Sztuki, co znalazło swoje odbicie również we wniosku o utworzenie Akademii. Plany te poparli wykładowcy Uniwersytetów Jagiellońskiego i Śląskiego, deklarując chęć podjęcia pracy w bielskiej uczelni. Pojawiały się jednak także głosy przeciwne, aby zawęzić przyszłą samodzielną uczelnię jedynie do kierunków politechnicznych. Do takiego zawężenia idei samodzielnej uczelni na Podbeskidziu nie chciał dopuścić prof. Marek Trombski, założyciel bielskiego oddziału łódzkiej uczelni pod koniec lat 60., przez wiele lat jej profesor, dziekan, w końcu prorektor Politechniki Łódzkiej ds. bielskiej Filii, a więc jej faktyczny kierownik.

Prof. Trombski właśnie niedawno zakończył swoją pracę na stanowisku wojewody bielskiego i po tej naukowej przerwie wracał na uczelnię. – W polskim kształceniu akademickim faktycznie istnieje mocno zakorzeniona tradycja kształcenia kierunkowego, bez możliwości większych odstępstw od tej zasady. Zwracałem jednak w trakcie wielu rozmów uwagę na zachodnie uczelnie, gdzie powszechnym staje się system kształcenia wielokierunkowego. Największe uczelnie angielskie czy niemieckie chętnie doprowadzają do łączenia szkół akademickich o dotychczas różnych kierunkach kształcenia i żadnym novum nie jest połączenie uczelni humanistycznej z techniczną. Takie połączenie daje większe możliwości studentom, kształcenie staje się wielokierunkowe i nie ma większego problemu z przeniesieniem się studenta z kierunku humanistycznego na techniczny – wyjaśnia prof. Trombski. Ostatecznie 31 maja 2000 r. na uroczystym posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej w Sali Sesyjnej ratusza w Bielsku-Białej jednogłośne przyjęto wniosek o usamodzielnienie się Filii.

Sejm uchwalił
Decyzja Senatu PŁ wraz z wnioskiem z bielskiego oddziału tej uczelni trafiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które w tamtym czasie odpowiedzialne było także za szkolnictwo wyższe. Jednocześnie wniosek o utworzenie akademii władze filii przesłały do Rady Szkolnictwa Wyższego, niezależnej instytucji złożonej z profesorów polskich uczelni. W tym czasie organizowano Wydział Humanistyczno-Społeczny, powołany specjalnie na potrzeby usamodzielnienia filii jeszcze przez Politechnikę Łódzką. To czwarty wydział, jaki miała mieć nowa państwowa uczelnia w Bielsku-Białej: obok istniejących od dawna Wydziału Budowy Maszyn (z prawem doktoryzowania i habilitacji), Wydziału Włókienniczego (z prawem doktoryzowania) oraz Oddziału Zarządzania Politechniki Łódzkiej, przekształcanego wtedy w samodzielny wydział bielskiej filii. W ciągu kilku miesięcy kadra naukowa powiększyła się z 24 do 40 samodzielnych pracowników (profesorów i doktorów habilitowanych), co obok praw doktoryzowania było warunkiem utworzenia uczelni typu akademickiego. Ministerstwo odezwało się dopiero w marcu 2001 r., dodatkowo Rada Szkolnictwa Wyższego nie zgadzała się na utworzenie akademii. W Bielsku mogła powstać tylko wyższa szkoła zawodowa z kierunkami technicznymi i ekonomicznymi. Humanistyka – zdaniem Rady Szkolnictwa Wyższego – była niepotrzebna. Toteż urzeczywistnienie idei samodzielności na poziomie akademickim wymagało podjęcia innych bardzo energicznych kroków, aby dopełnić formalności przed końcem kadencji władz centralnych.

Wiosną doszło do spotkania władz bielskiej filii Politechniki Łódzkiej z parlamentarzystami naszego regionu. Stanisław Szwed, poseł AWS, podjął się poprowadzić przez Sejm projekt ustawy o utworzeniu Akademii Techniczno- Humanistycznej, choć przy zachowaniu normalnego trybu prac i właściwych mu terminów, nie byłoby to możliwe przed końcem kadencji Sejmu. Po zebraniu podpisów bielska poseł Grażyna Staniszewska, przewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przyspieszyła prace i przedstawiła Sejmowi projekt ustawy.

19 lipca przy poparciu wszystkich klubów 390 głosami Sejm uchwalił powstanie Akademii Techniczno-Humanistycznej. Ustawa szybko przeszła przez Senat, gdzie uchwalenia 10 sierpnia dopilnował wicemarszałek Senatu Marcin Tyrna, senator AWS z Bielska. 11 września 2001 r. ustawę podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Uroczysta inauguracja
23 października 2001 r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, po raz pierwszy dokonano immatrykulacji studentów Akademii Techniczno- Humanistycznej. Wśród wielu gratulacji, jakie z tej okazji napływały na ręce władz nowej uczelni, był list od papieża Jan Paweł II. „Przyjąłem tę wiadomość z uznaniem i radością, gdyż wiem, jak wielkie znaczenie dla miasta i regionu, który pragnie się wszechstronnie rozwijać, ma szkoła akademicka z jej profesorami, studentami i całym środowiskiem naukowym” – pisał papież. Nowa Akademia oprócz konieczności dynamicznego rozwoju dydaktyczno- naukowego miała również przed sobą wyzwania organizacyjne, związane ze stworzeniem nowego modelu zarządzania uczelnią. Do 2001 r. ośrodek akademicki działający jako Filia Politechniki Łódzkiej w dużej mierze opierał swoją organizację administracyjną na strukturach macierzystej uczelni w Łodzi. Nowa uczelnia potrzebowała nowych struktur, które nadałyby jej tożsamość samodzielnej uczelni.

To wyzwanie zostało podjęte przez ówczesnego początkowo dyrektora administracyjnego, a od 2005 r. kanclerza ATH mgr Józefa Cegielskiego. Stworzony model zarządzania uczelnią pozwolił Akademii w początkowych latach funkcjonowania na dynamiczny rozwój oferty dydaktycznej. W chwili narodzin Akademii funkcjonowały cztery wydziały: Wydział Budowy Maszyn, Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania i Informatyki oraz nowy Wydział Humanistyczny. W 2005 r. utworzono Wydział Nauk o Zdrowiu. Rozpoczęto ważną dla uczelni inwestycję w kampusie na Błoniach – budowę nowoczesnego budynku dydaktycznego, obecnie reprezentacyjnego gmachu Akademii. W ciągu dziesięciu lat przybyło 2 tys. studentów – obecnie liczba wszystkich kształcących się na ATH przekracza 7,5 tys., a prowadzona rozbudowa infrastruktury ma umożliwić jej wzrost do 12 tys.

Opracował: Maciej Bujakowski
26 maj 2017
Counter-Strike: Global Offensive

W dniach 19-20 maja 2017 r. koło informatyczne Reset w porozumieniu z Samorządem Studenckim oraz Kołem naukowym Test zorganizowało turniej gry Counter-Strike: Global Offensive. Turniej ten był jedną z wielu imprez tegorocznych Juwenaliów Podbeskidzia 2017. W trakcie turnieju zorganizowano również dodatkowe atrakcje m. in. Strefę Gier, pokaz dronów, poduszkowca, a także Strefę Widza, w której na uczestników eventu czekały cenne nagrody. 

Czytaj dalej >
23 maj 2017
Przedstawiciele Fundacji „Dr Clown” w ATH

Dzięki uprzejmości prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. ATH dr. hab. Czesława Ślusarczyka i prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Humanistyczno-Społecznego dr Justynie Wojciechowskiej w murach Akademii odbyła się niekonwencjonalna prelekcja z udziałem przedstawicieli Fundacja „Dr Clown”. Garderoba prowadzących spotkanie nawiązywała do nazwy organizacji, a właściwie ruchu lekarzy-klaunów któremu patronuje jego pomysłodawca amerykański lekarz, społecznik, aktor Patch Adams.

Czytaj dalej >
19 maj 2017
Siatkarze AZS ATH Bielsko-Biała Wicemistrzami Polski do lat 23

W dniach 28-30.04.2017 roku rozegrano finał rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski do lat 23 w Siatkówce Męskiej. Turniej z udziałem czterech najlepszych drużyn U-23 z Warszawy, Szczecina, Radomia i Bielska-Białej odbył się w Legionowie. W sobotę 29 kwietnia rozegrano półfinały w których Bielsko-Biała pokonało po bardzo zaciętym meczu Warszawę 3-2, a Radom bezproblemowo wygrał z Siatkarzami ze Szczecina 3-0.

Czytaj dalej >
18 maj 2017
A-TECH w czołówce zawodów robotycznych

W ostatnią sobotę, 13 maja, nasi Robotycy Paweł Furdygiel i Piotr Mysiak czyli team A-TECH stawili się na Międzynarodowych Zawodach Robotycznych European Robot Challenge w Opolu. We wspaniałym anturażu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego wystawili do konkurencj swoje monstra (i monsterka). 

Czytaj dalej >
17 maj 2017
Koło teatralne zaprasza na spektakl

Studenckie Koło Naukowo-Teatralne "KurtynA" zaprasza na spektakl autorstwa José Watanabe pt. "Antygona". Premiera odbędzie się na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 18 maja, o godz. 19.00. Wstęp wolny.

Czytaj dalej >