Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk
Katedra Iberystyki
Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 33 8279313
dyżur: piątek 12.15 – 13.00, bud. L, s. 207

 

Zapraszam Państwa do zalogowania się w katalogu pod nazwą „Proces Boloński” w systemie e-learning, w którym zamieszczam informacje na temat Procesu oraz jego implementacji na ATH i uczelniach zagranicznych. A. Będkowska-Kopczyk

 

Proces Boloński – Cele, narzędzia i istota

 Prezentacja - pobierz plik (*.ppt, 522kB)

 

Deklaracja Bolońska została podpisana 19 czerwca 1999 roku przez przedstawicieli szkolnictwa wyższego z 29 krajów (w tym Polski) i była początkiem procesu przekształcenia systemów edukacji poszczególnych krajów w jeden przejrzysty Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area). Ma zostać wprowadzony w całości już w 2010 roku.

Choć realizatorami Procesu Bolońskiego są przede wszystkim środowiska akademickie, to sama inicjatywa ma charakter polityczny, ponieważ zainspirowała ją Komisja Europejska, za główne jej cele przyjmując stworzenie warunków do zwiększenia mobilności obywateli, dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie atrakcyjności i poprawę konkurencyjnej pozycji systemu szkolnictwa wyższego w Europie. Zaznaczmy - nie tyle chodzi o standaryzację, co o wypracowanie takiego współdziałania ośrodków akademickich w poszczególnych krajach, by łatwiej było łączyć zadania konkretnych grup, a to z kolei prowadzi do efektywniejszego studiowania jednostki na różnych uczelniach i zdobywania równoprawnego dyplomu. Decyzje dotyczące systemu edukacji w każdym kraju pozostaną w gestii dotychczasowych instytucji wewnętrznych danego państwa, natomiast podpisanie Deklaracji Bolońskiej jest dobrowolne. 

Sposoby realizacji idei tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego  

 • Wprowadzenie systemu „łatwo czytelnych" i porównywalnych stopni (dyplomów)
 • Wprowadzenie studiów dwustopniowych, a następnie trzystopniowych
 • Wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (punkty ECTS)
 • Współdziałanie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
 • Likwidowanie barier utrudniających mobilność studentów i pracowników uczelni
 • Propagowanie spraw europejskich w kształceniu
 • Propagowanie i rozwijanie kształcenia przez całe życie
 • Włączenie uczelni i studentów w realizację Procesu Bolońskiego
 • Zwiększanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą, zwłaszcza przez tworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu wymiany akademickiej
 • Rozwijanie kształcenia interdyscyplinarnego
 • Zacieśnienie współpracy uczelni z instytucjami prowadzącymi badania naukowe na całym świecie
 • Zapewnienie równego dostępu do szkolnictwa wyższego oraz przygotowanie warunków umożliwiających ukończenie studiów wszystkim studentom bez względu na ich status społeczny i ekonomiczny
 • Rozwijanie i promowanie współpracy i dialogu z innymi regionami świata
 • Współdziałanie z pracodawcami i innymi partnerami społecznymi w celu „zatrudnialności” absolwentów wszystkich trzech poziomów studiów
 • Działania prowadzące do zwiększenia rangi Procesu Bolońskiego w skali globalnej

Działania podjęte na Akademii Techniczno-Humanistycznej

1. Absolwentom, którzy złożyli egzamin dyplomowy po 1 stycznia 2005 r. wydawana jest część B dyplomu (suplement) ukończenia studiów wyższych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie. W suplemencie znajdują się informacje na temat poziomu kształcenia, indywidualnych osiągnięć studenta, szczegóły zrealizowanego programu studiów oraz charakterystyka obowiązującego w danym kraju sytemu szkolnictwa wyższego. Zgodnie z założeniami, suplement ma stanowić narzędzie pozwalające przyszłym potencjalnym pracodawcom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, na rzetelną i sprawiedliwą ocenę kwalifikacji absolwentów uczelni. Jednocześnie ma być on pomocny w eliminowaniu problemu uznawalności wykształcenia w kraju i za granicą, a tym samym ma ułatwić kontynuację nauki na innych uczelniach, w tym również na uczelniach zagranicznych.

2. Na Akademii Techniczno-Humanistycznej kierunki studiów realizowane są jako studia dwustopniowe, a niektóre trzystopniowe.

3. Wprowadzono punkty ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów). Zgodnie z obowiązującymi założeniami, punkty ECTS przypisywane są poszczególnym przedmiotom i określają nakład pracy studenta związany z opanowaniem zakresu danego przedmiotu i jego zaliczeniem. W myśl zapisu § 19 Regulaminu studiów przyjętego uchwałą Rady Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej nr 342/12/III/2006 z 22 grudnia 2006 roku warunkiem zaliczenia roku studiów na Akademii Techniczno-Humanistycznej jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS.

4. W przyszłości umożliwi to równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, czyli pozwali studentom na pełne korzystanie z oferty edukacyjnej nie tylko na macierzystej ATH, ale i innych uczelni wyższych w Europie.

5. Na Akademii Techniczno-Humanistycznej część zajęć prowadzona jest w językach obcych.

6. Uczelnia zapewnia studentom spełniającym określone wymagania możliwość realizacji części programu studiów na uczelniach zagranicznych (w ramach wspierania tzw. mobilności poziomej MOSTECH). W ubiegłym roku akademickim zawarto umowy z uczelniami zagranicznymi w ramach programu Socrates/Erasmus. Coraz więcej studentów ATH korzysta z tej szansy i odbywa część studiów na uczelniach zagranicznych, przy czym zarówno ilość zagranicznych stypendystów, jak stypendystów-obcokrajowców pochodzących z różnych ośrodków naukowych  systematycznie rośnie. W roku akademickim 2008/09 z tej formy studiowania skorzystało przeszło 230 studentów. Podobną tendencję obserwuje się w przypadku studentów obcokrajowców przyjeżdżających do Bielska w ramach programu  Socrates/Erasmus. Rozwijanie współpracy z zagranicą traktowane jest  priorytetowo, bowiem pozwala na poszerzenie oferty dydaktycznej, co owocuje ciekawymi projektami prac licencjackich i magisterskich realizowanych w znacznej części za granicą. 

7. ATH zapewnia studentom legitymującym się wysoką średnią wyjazd na praktyki zagraniczne organizowane m.in. w ramach projektu LLP Erasmus oraz możliwość studiowania według programów indywidualnych.

8. Na Akademii Techniczno-Humanistycznej w ramach programu europejskiego „Uczenie przez całe życie”, realizowanych m.in. przez Program LLP-Erasmus (The Lifelong Learning Programme) propagujący ideę mobilności w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego,  SOCRATES,   LEONARDO DA VINCI i JEAN MONNET prowadzone są również, w większym niż do tej pory zakresie, studia podyplomowe. W strukturach ATH działa też Uniwersytet Trzeciego Wieku, zajmujący się propagowaniem wiedzy wśród osób starszych.  

9. Adresatem działań ukierunkowanych na wspieranie mobilności nie są wyłącznie studenci. Od kilku lat na Akademii Techniczno-Humanistycznej zatrudnieni są nauczycieli akademiccy z zagranicy oraz lektorzy języków obcych. W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych na uczelnie zagraniczne wyjeżdża coraz więcej nauczycieli akademickich. ATH regularnie współpracuje z 14 uczelniami wyższymi za granicą (są to tzw. Uczelnie partnerskie) oraz niespełna dwudziestoma innymi ośrodkami badawczymi w Europie.

10. Jednocześnie ATH prowadzi działalność partnerską z sześcioma polskimi uczelniami wyższymi oraz ośrodkiem szkolenia nauczycieli WOM w Katowicach.

11. 1 kwietnia 2009 r. na ATH powołano Uczelniane Centrum Stosunków Europejskich Instytut Południowy”, promujące naszą Uczelnię poza granicami kraju.

12. Utworzono Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego celem jest stałe monitorowanie podnoszenia jakości kształcenia na ATH oraz podniesienie rangi pracy dydaktycznej poprzez oceny jakości kształcenia, w tym prowadzenia zajęć, warunków dydaktycznych, ocenę uczestnictwa w kulturze itp. Jednym z jego zadań jest realizacja projektu „Nowoczesna uczelnia-nowoczesne kadry”.

13. Uchwałą Rady Senatu ATH nr 351/02/III/2007 z 27 lutego 2007 roku przyjęto Deklarację Polityki Europejskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej 2007-2013, propagującą problematykę europejską w kształceniu.

14. Celem projektu „Sprężyna Kariery” jest nie tylko przygotowanie studentów do aktywności zawodowej poprzez organizowanie praktyk w zakładach pracy, umożliwiających zatrudnienie w przyszłości, przeprowadzanie szkoleń i warsztatów, organizowanie Targów Pracy, przygotowywanie przewodników wspomagających  kształtowanie przyszłej zawodowej kariery zgodnie z wymaganiami rynku pracy,

15. ale również pomoc studentom niepełnosprawnym np. poprzez likwidowanie barier architektonicznych w budynkach Uczelni. 

 

Warto przeczytać

Andrzej Kraśniewski, Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2006.

Andrzej Kraśniewski, Proces Boloński to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009. 

Tomasz Syriusz-Wolski, System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2004.

Yes! Go! Praktyczny przewodnik tworzenia programów studiów zintegrowanych z okresem mobilności, red. Terence Mitchell, Marina Steinmann, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009. 

Chmielecka Ewa, Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.

Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2008.

 

Ciekawe linki

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - www.buwiwm.edu.pl

www.nauka.gov.pl zakładka Prodes Boloński

Eksperci Bolońscy www.ekspercibolonscy.org.pl/

 

Oficjalne strony Procesu Bolońskiego:

2001-2003Berlin Conference website www.bolonga-berlin2003.de

2003-2005 Norwegian Bolonga Sekretariat (Bergen Conference) www.bolonga-bergen2005.no

2005-2007 UK Bolonga Sekretariat (London Conference) www.dcsf.gov.uk/londonbolonga

2007-2009 From London to Benelux and Beyond www.ond.vloanderen.be/hogeronderwijs/bok

26 maj 2017
Counter-Strike: Global Offensive

W dniach 19-20 maja 2017 r. koło informatyczne Reset w porozumieniu z Samorządem Studenckim oraz Kołem naukowym Test zorganizowało turniej gry Counter-Strike: Global Offensive. Turniej ten był jedną z wielu imprez tegorocznych Juwenaliów Podbeskidzia 2017. W trakcie turnieju zorganizowano również dodatkowe atrakcje m. in. Strefę Gier, pokaz dronów, poduszkowca, a także Strefę Widza, w której na uczestników eventu czekały cenne nagrody. 

Czytaj dalej >
23 maj 2017
Przedstawiciele Fundacji „Dr Clown” w ATH

Dzięki uprzejmości prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. ATH dr. hab. Czesława Ślusarczyka i prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Humanistyczno-Społecznego dr Justynie Wojciechowskiej w murach Akademii odbyła się niekonwencjonalna prelekcja z udziałem przedstawicieli Fundacja „Dr Clown”. Garderoba prowadzących spotkanie nawiązywała do nazwy organizacji, a właściwie ruchu lekarzy-klaunów któremu patronuje jego pomysłodawca amerykański lekarz, społecznik, aktor Patch Adams.

Czytaj dalej >
19 maj 2017
Siatkarze AZS ATH Bielsko-Biała Wicemistrzami Polski do lat 23

W dniach 28-30.04.2017 roku rozegrano finał rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski do lat 23 w Siatkówce Męskiej. Turniej z udziałem czterech najlepszych drużyn U-23 z Warszawy, Szczecina, Radomia i Bielska-Białej odbył się w Legionowie. W sobotę 29 kwietnia rozegrano półfinały w których Bielsko-Biała pokonało po bardzo zaciętym meczu Warszawę 3-2, a Radom bezproblemowo wygrał z Siatkarzami ze Szczecina 3-0.

Czytaj dalej >
18 maj 2017
A-TECH w czołówce zawodów robotycznych

W ostatnią sobotę, 13 maja, nasi Robotycy Paweł Furdygiel i Piotr Mysiak czyli team A-TECH stawili się na Międzynarodowych Zawodach Robotycznych European Robot Challenge w Opolu. We wspaniałym anturażu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego wystawili do konkurencj swoje monstra (i monsterka). 

Czytaj dalej >
17 maj 2017
Koło teatralne zaprasza na spektakl

Studenckie Koło Naukowo-Teatralne "KurtynA" zaprasza na spektakl autorstwa José Watanabe pt. "Antygona". Premiera odbędzie się na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 18 maja, o godz. 19.00. Wstęp wolny.

Czytaj dalej >