Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Prof. dr hab. inż. Marek Trombski,
pierwszy rektor ATH


O utworzeniu samodzielnej uczelni w Bielsku-Białej myślano od bardzo dawna. Już w latach 30. XX w. pojawiły się w prasie sugestie, aby trzecia politechnika w Polsce powstała właśnie w Bielsku (po Warszawskiej i Lwowskiej). Po wojnie drogę do samodzielnej uczelni państwowej rozpoczęto racjonalnie. Na początku powstały punkty konsultacyjne Politechniki Śląskiej i Łódzkiej, a w 1969 r. Filia Politechniki Łódzkiej.

Od samego początku dążono do nadania jej jak największej samodzielności przez tworzenie struktur niezależnych od jednostek łódzkich. Pierwszym krokiem było w 1973 r. utworzenie Instytutów: Mechaniczno-Konstrukcyjnego, Technologiczno-Samochodowego i Włókienniczego oraz Studiów: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Społeczno-Politycznego, Wychowania Fizycznego, Sekcji Szkolenia Obronnego, Filii Biblioteki Głównej. Drugim ważnym krokiem było utworzenie samodzielnego Wydziału Budowy Maszyn w oparciu o Oddział Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej i Instytuty Mechaniczno-Konstrukcyjny oraz Technologiczno-Samochodowy, przekształcone później w katedry. Następnym przedsięwzięciem było utworzenie Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska. Wydziały bielskie podobne do łódzkich miały nazwy różniące się od Mechanicznego i Włókienniczego, zlokalizowanych w Łodzi.

Albo samodzielność, albo likwidacja bielskiej filii Politechniki Łódzkiej – tak wyglądała propozycja, jaką w 1999 r. złożył mi prof. Józef Mayer, rektor Politechniki Łódzkiej. Właśnie niedawno zakończyłem swoją pracę na stanowisku wojewody bielskiego i po tej naukowej przerwie wracałem na uczelnię. Przy całej sympatii i wsparciu, jakie Filia i ja otrzymywałem z Łodzi, tamto ultimatum zabrzmiało bardzo poważnie. Prof. Mayer powołał mnie na stanowisko Prorektora Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku- Białej, na trzecią już w mojej karierze naukowej kadencję. Jako główne zadanie wyznaczono mi doprowadzenie bielskiej uczelni do samodzielności.

W chwili wystąpienia z wnioskiem o utworzenie ATH przygotowano gotową strukturę organizacyjną. Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej, którą podjęto w sali sesyjnej Bielskiej Rady Miejskiej stwierdzała, że w Filii Politechniki Łódzkiej tworzy się samodzielna, „wielokierunkowa” uczelnia wyższa. Od samego początku było wiadomo, że nie może to być uczelnia tylko techniczna, jeżeli ma to być uczelnia akademicka. W tym czasie, aby uzyskać statut najniższej uczelni akademickiej, czyli „Akademii”, trzeba było zatrudniać na pierwszych etatach 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz mieć uprawnienia do nadawania stopnia doktora na dwóch kierunkach lub doktora habilitowanego na jednym. Nasze wydziały miały takie uprawnienia, ale po 1 złożeniu wniosku uznano nam tylko 24 profesorów i doktorów habilitowanych z uwagi na niewłaściwą – w pojęciu Ministerstwa – formę zatrudnienia. Po zmianie wniosku w Ministerstwie na szkołę wyższą, a nie akademicką, w szybkim tempie ogłosiliśmy konkursy, dzięki którym udało nam się zwiększyć liczbę profesorów i doktorów habilitowanych do 38.

Fakt, że nie forsowaliśmy wniosku na siłę z poparciem politycznym, a zastosowaliśmy metodę konkursów i zatrudnienia na pierwszych etatach, znalazło uznanie w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Na pierwszym posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, w którym brałem udział, przewodniczący Rady głównej, prof. Pelczar publicznie podziękował mi za takie rozwiązanie problemu.

Samych profesorów i doktorów habilitowanych na wydziałach technicznych mieliśmy około 20. I niewiele więcej było dla nich stanowisk, czyli automatycznie opowieści o tworzeniu Politechniki były zwykłą bzdurą. W początkowym okresie poza dodatkowymi wydziałami (Humanistyczno- Społecznym i Zarządzania) będącymi w organizacji, planowaliśmy utworzenie Wydziału Teologicznego w oparciu o Instytut Teologiczny św. Jana Kantego, przy przychylności ks. biskupa Tadeusza Rakoczego i rektora PAT w Krakowie ks. biskupa prof. Tadeusza Pieronka. Niestety, podczas naszej wizyty z ks. prof. Tadeuszem Borutką w Ministerstwie dowiedzieliśmy się, że jest to niemożliwe z uwagi na postanowienia Konkordatu i istnienie Wydziału Teologicznego w Katowicach, Opolu i Krakowie.

Ks. prof. Tadeusz Borutka i pierwszy prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej prof. Przemysław Wasilewski byli wielkimi orędownikami powstania wielokierunkowej uczelni w Bielsku-Białej. Obydwaj towarzyszyli mi w wyjazdach do Ministerstwa, Sejmu i Senatu.

Ważnym momentem było doradzenie mi przez wiceministra prof. Jerzego Zdradę, że wniosek nie może być załatwiony normalnym trybem. Wniosek ministerialny wymagał uzgodnień międzyresortowych, a z uwagi na zbliżający się koniec kadencji Sejmu – mimo, że procedury cały czas były realizowane – nie zdołałby zachować wymaganych terminów.

Postanowiłem spotkać się z parlamentarzystami naszego regionu. Na moje zaproszenie odpowiedzieli wszyscy bielscy posłowie różnych opcji. Uzgodniono, że zostanie złożony wniosek poselski. Sprawa nabrała tempa. Pod wnioskiem poselskim o utworzenie wyższej szkoły w Bielsku-Białej zebrano ponad 300 podpisów. Zdecydowanie przodował w zbieraniu podpisów poseł Stanisław Szwed. Wniosek krążył jako „o utworzeniu państwowej szkoły wyższej”, co budziło pewien opór wśród kolegów. Padały propozycje, żeby go wycofać. Skończyło się to głośnym wypomnieniem rektora Politechniki Łódzkiej prof. Józefa Mayera, żeby władze Filii zdecydowały się, czy rzeczywiście chcą samodzielności. Niektórzy pracownicy podpowiadali studentom, aby zbierali podpisy przeciwko utworzeniu samodzielnej uczelni. Powody były różne. 2

Po rozmowach w komisjach sejmowej i senackiej wiedziałem, i o tym mówiłem, że z uwagi na spełnienie przez nas warunków na akademię, na posiedzeniu Sejmu zostanie podjęta uchwała o utworzeniu akademii. Zmiana treści wniosku na tym etapie znacznie wydłużyłaby procedury, co uniemożliwiłoby w tej kadencji sejmu przyjęcie ustawy.

Poseł Grażyna Staniszewska, będąca przewodniczącą Komisji Sejmowej, na czas procedowania naszej ustawy powierzyła przewodnictwo Komisji swojemu zastępcy posłowi Andrzejowi Smirnowowi, a sama podjęła się roli posła sprawozdawcy. Na posiedzeniu Sejmu, który obserwowaliśmy z balkonu, wszystkie kluby sejmowe poparły wniosek i tak też głosowały. Po trzecim wystąpieniu przedstawicieli klubów, którzy poparli wniosek, wicemarszałek Marek Borowski stwierdził, że jest ciekawy, czy kolejny poseł – przedstawiciel PSL będzie miał inne zdanie, ale ten gorąco zaprzeczył.

Miałem przyjemność z trybuny Senatu popierać nasz wniosek, gdyż poproszono mnie o zabranie głosu. Poinformowano mnie, że po rektorze Uniwersytetu Jagiellońskiego byłem drugim rektorem, dopuszczonym do głosu w Senacie. Wszyscy bielscy parlamentarzyści cieszyli się z wyników głosowań nad ustawą o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Szczególnie uradowany i wzruszony był wicemarszałek Senatu Marcin Tyrna. W tym czasie odbywała się pielgrzymka Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do Rzymu. Wraz z małżonką zostałem zaproszony przez rektora Politechniki Łódzkiej prof. Józefa Mayera do towarzyszenia mu. Podczas audiencji w Castel Gandolfo Jan Paweł II każdemu z nas poświęcił chwilę czasu. Poinformowałem Ojca Świętego o utworzeniu Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej. Upewnił się, czy na pewno w Bielsku- Białej i czy na pewno techniczno-humanistyczna. W homilii wygłoszonej do nas podkreślił konieczność łączenia nauk technicznych z naukami humanistycznymi. Było to po uchwale Senatu a przed złożeniem podpisu przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na ustawie o powołaniu ATH. Ojciec Święty w dniu pierwszej inauguracji roku akademickiego w ATH na ręce księdza biskupa Tadeusza Rakoczego przysłał błogosławieństwo dla naszej uczelni, profesorów i studentów.

Na pierwszej inauguracji nie mieliśmy jeszcze insygniów władzy Akademii Techniczno-Humanistycznej. Dziekani wystąpili ze swoimi starymi łańcuchami wydziałów Politechniki Łódzkiej a ja w stroju rektorskim miałem łańcuch prorektora Politechniki Łódzkiej. Insygnia, łańcuchy i sztandar zostały ufundowane w następnym roku przez miasto i instytucje wspierające, a mucet z oryginalnych gronostajów podarowała Politechnika Łódzka.

Bielsko-Biała, maj 2011 r.
26 maj 2017
Counter-Strike: Global Offensive

W dniach 19-20 maja 2017 r. koło informatyczne Reset w porozumieniu z Samorządem Studenckim oraz Kołem naukowym Test zorganizowało turniej gry Counter-Strike: Global Offensive. Turniej ten był jedną z wielu imprez tegorocznych Juwenaliów Podbeskidzia 2017. W trakcie turnieju zorganizowano również dodatkowe atrakcje m. in. Strefę Gier, pokaz dronów, poduszkowca, a także Strefę Widza, w której na uczestników eventu czekały cenne nagrody. 

Czytaj dalej >
23 maj 2017
Przedstawiciele Fundacji „Dr Clown” w ATH

Dzięki uprzejmości prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. ATH dr. hab. Czesława Ślusarczyka i prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Humanistyczno-Społecznego dr Justynie Wojciechowskiej w murach Akademii odbyła się niekonwencjonalna prelekcja z udziałem przedstawicieli Fundacja „Dr Clown”. Garderoba prowadzących spotkanie nawiązywała do nazwy organizacji, a właściwie ruchu lekarzy-klaunów któremu patronuje jego pomysłodawca amerykański lekarz, społecznik, aktor Patch Adams.

Czytaj dalej >
19 maj 2017
Siatkarze AZS ATH Bielsko-Biała Wicemistrzami Polski do lat 23

W dniach 28-30.04.2017 roku rozegrano finał rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski do lat 23 w Siatkówce Męskiej. Turniej z udziałem czterech najlepszych drużyn U-23 z Warszawy, Szczecina, Radomia i Bielska-Białej odbył się w Legionowie. W sobotę 29 kwietnia rozegrano półfinały w których Bielsko-Biała pokonało po bardzo zaciętym meczu Warszawę 3-2, a Radom bezproblemowo wygrał z Siatkarzami ze Szczecina 3-0.

Czytaj dalej >
18 maj 2017
A-TECH w czołówce zawodów robotycznych

W ostatnią sobotę, 13 maja, nasi Robotycy Paweł Furdygiel i Piotr Mysiak czyli team A-TECH stawili się na Międzynarodowych Zawodach Robotycznych European Robot Challenge w Opolu. We wspaniałym anturażu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego wystawili do konkurencj swoje monstra (i monsterka). 

Czytaj dalej >
17 maj 2017
Koło teatralne zaprasza na spektakl

Studenckie Koło Naukowo-Teatralne "KurtynA" zaprasza na spektakl autorstwa José Watanabe pt. "Antygona". Premiera odbędzie się na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 18 maja, o godz. 19.00. Wstęp wolny.

Czytaj dalej >